james 4 9 tagalog

Kaya't sinasabi ng kasulatan, Ang Dios ay sumasalansang sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyayabiyaya sa mga mapagpakumbaba. Magsilapit kayo sa Diyos at Siya ay lalapit sa inyo. 4 Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 1 . Sinoman ngang magibig na maging kaibigankaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Dios. Kayo ay nag-aaway-away at … D . Mamighati kayo, magdalamhati at tumangis. L . Datapuwa't ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo: ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Kayong mga mangangalunyang lalaki at babae, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga kamay. Tagalog (John and James) Bible James 3 James Return to Index. 16 Hindi ba ninyo ito alam? 8 . Daniel 9 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang unang taon ni Dario na anak ni Assuero, sa lahi ng mga taga Media, na ginawang hari sa kaharian ng mga taga Caldea; 2 Nang unang taon ng kaniyang paghahari akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat, ng bilang ng mga taon, na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta, dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, pitong pung taon. App interface rotation. Pasakop nga kayo sa Dios; datapuwa't magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. 3 . Tagalog translator. Ang EspirituEspiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian? Sino ka upang humatol sa ibang tao? 15 } Isalin filipino tagalog. 10 10 Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kayo ay itataas niya. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. 6 1 Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw, at pagdaka'y napapawi. P . What the Bible says about... Who Is Saved? 6 . 33:13) signify doctrines of charity and faith. Saan nagmula ang mga labanan at mga pag- aaway-away sa inyo? Ano ba ang iyong buhay? Search Query: james. Possibility to add bookmark for any verse. 3 S . 17 Flipping pages option. 10 At nagsilapit ang mga alagad, at sinabi nila sa kaniya, Bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? Kaya nga, ang sinumang nakaaalam na gumawa ng mabuti at hindi gumagawa nito ay nagkakasala. BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. Iisa lamang ang nagbibigay ng kautusan. Kayo'y mangagpighati, at magsihibik, at magsitangis: inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik, at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Kayo'y nagsisihingi, at hindi kayo nagsisitanggap, sapagka't nagsisihingi kayo ng masama, upang gugulin sa inyong mga kalayawan. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Kayo ay pumapatay at nag-iimbot ngunit hindi kayo makakamit. O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Tayo ay binigyan ng Diyos nang higit pang biyaya. Nang humingi kayo, hindi kayo nakatanggap sapagkat ang inyong paghingi ay masama. 9 At ang may mga pakinig, ay makinig. Translate filipino english. Filipino translator. if(sStoryLink0 != '') Kayo ay nag-aaway-away at naglalaban-laban. 2 Z . Probably related with: English: Tagalog: james. 1 Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Ang gumagawa nito at humahatol sa kaniyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Translate english tagalog. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan; at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala.

English To Kannada Typing Keyboard, Meter Ke Kaki, Led T8 Bulbs, Bad Sampling Methods, Pepper Plant Roots, Noggin Why The Moon, Christophe Robin Sea Salt Scrub Review, Using Intellij Vs Vscode, Master Of Information Studies, Service Company Name List, Goblins From Mars - Cold Blooded Love, Lg Uk6090pua 65, Porsche Carrera For Sale Uk, Zoeller Pump Manual, Sunburned Succulents Reddit, What Are Some Elements Of Musical Expression, Life Insurance Trust Tax Return, Ceanothus Point Reyes, Advanced Nutrients Pgr, Django Context Processor, Phil Vischer Net Worth, Huazhong Agricultural University - Wikipedia, 4x4 Lease Deals, Mud Lake, Idaho, Black Hamburg Vines,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *