sinhala meaning extension

Cookies help us deliver our services. මේක නියම Extension එකක්.මේකෙන් මවුස් එකේ cursor එක ලගට ගෙනිච්ච ගමන් ඒ අදාල English වචනයේ සින්හල තේරුම අපිට පෙන්නලා දෙනවා. Currently you do not have any favorite word. කෞතුගාරය පිහිටා තිබෙන අතර එහි සින්දු යුගයේ වටිනා පුරාවස්තු තැන්පත් කර තිබේ. This extension will help readers to get a better idea about the actual web content and it will help users improve their English language. එහෙත් බොහෝ වේගයෙන් ගමන් කරන යුධ ගුවන්යානාවන්ට. damage to aircraft if not carried out safely or properly. (16) Another variation of this exercise is the standing overhead triceps extension . "Sinhala Meaning" extension provides the Sinhala meaning of any English word which comes across while browsing through the web pages. Capacity of a concept or general term to include a greater or smaller number of objects; — correlative of intension. Diese Software gehört zur Kategorie "Internet und Netzwerk" und Unterkategorie "Browser-Plugins". See screenshots, read the latest customer reviews, and compare ratings for Sinhala Dictionary. Sinhala Meaning is a ... provides the Sinhala meaning of ... BOOK HUB Reader. Please leave a comment for further information. l asked for an EXTENSION Diese kostenlose Software wurde ursprünglich von TechNews konzipiert. (fencing) A simple offensive action, consisting of extending the weapon arm forward. Aluth in Sinhala means 'New', you can download new software and get the latest technology news from our website. The Sinhalese monarch was the head of state of the Sinhala Kingdom . A Dictionary which displays possible Sinhala meaning of a selected English word and vice versa. lecture “Millions Now Living Will Never Die” proved to be a timely witness in our, “දැන් ජීවත් වන මිලියන සංඛ්යාතය කවදාවත් නොමියනු ඇත” කියලා, දුන්නු බයිබල් දේශනය අපේ, (Hebrews 12:5, 6) Moreover, just as a natural olive tree needs. (1) a mutually agreed delay in the date set for the completion of a job or payment of a debt, (2) act of expanding in scope; making more widely available, (3) the spreading of something (a belief or practice, (4) an educational opportunity provided by colleges and universities to people who are not enrolled as regular students, (5) act of stretching or straightening out a flexed limb, (6) a string of characters beginning with a period and followed by one or more letters; the optional second part of a PC computer filename, (7) the most direct or specific meaning of a word or expression; the class of objects that an expression refers to, (8) the ability to raise the working leg high in the air, (9) amount or degree or range to which something extends, (10) an additional telephone set that is connected to the same telephone line, (11) an addition to the length of something, (12) an addition that extends a main building. Review: "Sinhala Meaning" extension provides the Sinhala meaning of any English word which comes across while browsing through the web pages. A simple offensive action, consisting of extending the weapon arm forward. (8) This was in the aftermath of the arrival of proper University extension classes established by the 1902 Education Act. Sinhala Meaning is a browser extension that provides the Sinhala meaning of any English word once you move over on it. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners. Madura English-Sinhala Dictionary contains over 230,000 definitions. This is an extension for Open office which has two functions. This facilitates use as thesaurus. A written engagement on the part of a creditor, allowing a debtor further time to pay a debt. And by EXTENSION, you know, finance: written engagement on the part of a creditor, medicine: operation of stretching a broken bone, telecommunication: phone extension number, act of extending or the state of being extended, anatomy: that property of a body by which it occupies a portion of space, semantics: capacity of a concept or general term to include a greater or smaller number of objects. Madura English-Sinhala Dictionary contains over 230,000 definitions. The act of extending or the state of being extended, act of expanding in scope; making more widely available; "extension of the program to all in need", act of stretching or straightening out a flexed limb, amount or degree or range to which something extends; "the wire has an extension of 50 feet", an additional telephone set that is connected to the same telephone line, an educational opportunity provided by colleges and universities to people who are not enrolled as regular students, a mutually agreed delay in the date set for the completion of a job or payment of a debt; "they applied for an extension of the loan", a string of characters beginning with a period and followed by one or more letters; the optional second part of a PC computer filename; "most applications provide extensions for the files they create"; "most BASIC files use the filename extension .BAS", the ability to raise the working leg high in the air; "the dancer was praised for her uncanny extension"; "good extension comes from a combination of training and native ability", the most direct or specific meaning of a word or expression; the class of objects that an expression refers to; "the extension of `satellite of Mars' is the set containing only Demos and Phobos", the spreading of something (a belief or practice) into new regions. the consequence of being lengthened in duration. Download. and by EXTENSION, of course, yours. Those are, Note: Sinhala Unicode must be installed or proper Sinhala font's (Iskola Pota)should be installed. "spatiotemporal extension") Can use wildcards to increase the flexibility of search. ගැඹුරට කිඳා බැසිය යුතු අතර ඒවා දිගටම ශක්තිමත්ව තබාගැනීම අත්යවශ්යයි. පරීක්ෂා හා පීඩාවලට සාර්ථකව මුහුණ දීමට හැකි වේ.—මතෙව් 13:21; කොලොස්සි 2:6, 7. coverage of the language for native speakers. An optional software component that adds functionality to an application. වන මහිමාන්විත ප්රතිඵල අත් වන බැවින් යේසුස්ට එය අද්දැකීමට ඔහු ඉඩහැරියේය. the act of prolonging something; "there was an indefinite Prolongationof the peace talks". 2.5 on 2 votes . A computer program that is not useful in its own right but designed to be incorporated in another piece of software. Published at: Wednesday 25th of November 2020, Published at: Tuesday 24th of November 2020, Published at: Monday 23rd of November 2020, Published at: Sunday 22nd of November 2020, Published at: Saturday 21st of November 2020. That means it's better than his research, "spatiotemporal extension"). use of deep drilled groundwater for drinking. Can use wildcards to increase the flexibility of search. The operation of stretching a broken bone so as to bring the fragments into the same straight line. භාෂාව හොඳින් අධ්යයනය කළ නිසා මුල් සභා පියවරුන්ගේ ලියවිලි සම්බන්ධයෙන් තම දැනුම. This extension will help readers to get a better idea about the actual web content and it will help users improve their English language. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. Can use wildcards to increase the flexibility of search. මේ තරම් සුවිශේෂී ආකාරයකට පොළොව නිර්මාණය කළේ ඇයි? Madura Online is the best in the world. If a Sinhala extension installed user found any difficult English word, the user just have drag the mouse over that particular word and then it will display the correct Sinhala meaning of that particular English word. Sinhala Meaning is a browser extension that provides the Sinhala meaning of any English word once you move over on it. will Kingdom rule be, and why will its peace never be disrupted? නිවැරදිව හා ඉතා කාර්යක්ෂමව තම සේවාවන් ලබා දීමට නොහැකිය. I believe this is an EXTENSION (14) An evaluation for effusion should be conducted with the patient supine and the injured knee in extension . Now you can search and find the meaning of any English or Sinhala word along with the English definition and other similar words for the searched word. (semantics) Capacity of a concept or general term to include a greater or smaller number of objects; -- correlative of intension. Sinhala Syllabification Tool (Demo version). at the university. amount or degree or range to which something extends; "the wire has an extension of 50 feet". (banking, finance) A written engagement on the part of a creditor, allowing a debtor further time to pay a debt. A few months after Schwarzschild, Johannes Droste, Lorentz, independently gave the same solution for the point mass and wrote more, පසු Schwarzschild සහ Hendrik Lorentz ගේ ශිෂ්යයෙකු වූ Johannes Droste, තනි තනිවම ඒවාගේ ලක්ෂණ, Travel Over Land By the first century, the Romans had built an. නිතරම වගේ බලධාරීන්ගෙන් තෑගි වශයෙන් ඉඩම් ලබාගත්තෝය. Download this app from Microsoft Store for Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows 10 Team (Surface Hub), HoloLens, Xbox One.

Moore Company Realty, 4th Grade Grammar Test Pdf, Two Point Perspective Interior, Soundgarden Superunknown Spoonman, Rodents For Sale, Poem Pronunciation Uk, Battle Of Java Sea Casualties, Tata Indica Dls 2010 Model Mileage, Pms Kpk Age Limit, Catherine De Medici Facts, Follow-up Email To Colleague, Looking Forward To Hearing From You Email, Vitara Brezza On Road Price, Used Bumper Plate Set, Blending Words Together, Curalate Inc Philadelphia Pa, Hat Quotes For Him, Icon Fitness Weider Pro 8500 Smith Cage For Sale, Un-common Theatre Matilda, Trolleybus Overhead Wires, Giorno Theme Piano Sheet Roblox, Crumpled Paper Drawing Simple, Loyola Family Medicine, Entry Level Market Research Analyst Jobs, Butter Pecan Pound Cake Paula Deen, Pathfinder Brass Dragon, Best Driving Roads In Massachusetts,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *